Hệ thống thanh toán của chúng tôi được tích hợp với các hệ thống thương mại điện tử phổ biến. Bạn có thể tải xuống các plugin hiện có của chúng tôi để bắt đầu chấp nhận thanh toán. Nếu không có tích hợp cho CMS của bạn bạn có thể tích hợp nó bằng cách sử dụng tài liệu API. Bạn cũng có thể chấp nhận thanh toán qua liên kết thanh toán cá nhân của mình.
Liên kết thanh toán cá nhân
Liên kết thanh toán cá nhân

Bạn có thể chia sẻ liên kết cá nhân của mình để chấp nhận thanh toán từ khách hàng của bạn.

Tài liệu API
Tài liệu API

Bạn có thể tích hợp hệ thống thanh toán của chúng tôi với phần mềm tùy chỉnh của mình bằng cách sử dụng tài liệu API.

Xem tài liệu
FSFPAY.com Magento 2+ Mô-đun thanh toán
FSFPAY.com Magento 2+ Mô-đun thanh toán

Bạn có thể tải xuống mô-đun thanh toán Magento 2+ phần mềm FSFPAY.com bằng nút bên dưới.

Tải xuống
FSFPAY.com WordPress Shortcode Mô-đun thanh toán
FSFPAY.com WordPress Mô-đun thanh toán

Bạn có thể tải xuống mô-đun thanh toán WordPress Shortcode phần mềm FSFPAY.com bằng nút bên dưới.

Tải xuống
FSFPAY.com WooCommerce Mô-đun thanh toán
FSFPAY.com WooCommerce Mô-đun thanh toán

Bạn có thể tải xuống mô-đun thanh toán WooCommerce phần mềm FSFPAY.com bằng nút bên dưới.

Tải xuống
FSFPAY.com Opencart Mô-đun thanh toán
FSFPAY.com Opencart Mô-đun thanh toán

Bạn có thể tải xuống mô-đun thanh toán Opencart phần mềm FSFPAY.com bằng nút bên dưới.

Tải xuống
FSFPAY.com PrestaShop Mô-đun thanh toán
FSFPAY.com PrestaShop Mô-đun thanh toán

Bạn có thể tải xuống mô-đun thanh toán PrestaShop phần mềm FSFPAY.com bằng nút bên dưới.

Tải xuống
FSFPAY.com Whmcs Mô-đun thanh toán
FSFPAY.com Whmcs Mô-đun thanh toán

Bạn có thể tải xuống mô-đun thanh toán Whmcs phần mềm FSFPAY.com bằng nút bên dưới.

Tải xuống
FSFPAY.com Wisecp Mô-đun thanh toán
FSFPAY.com Wisecp Mô-đun thanh toán

Bạn có thể tải xuống mô-đun thanh toán Wisecp phần mềm FSFPAY.com bằng nút bên dưới.

Tải xuống
FSFPAY.com Python Mô-đun thanh toán
FSFPAY.com Python Mô-đun thanh toán

Bạn có thể tải xuống mô-đun thanh toán Python phần mềm FSFPAY.com bằng nút bên dưới.

Tải xuống